Wie zijn wij?

De initiatiefnemers

Floris Blom en Sylvia Terpstra

Floris is geboren en getogen in Leerdam. Hij bracht hij veel tijd door in de fruitboomgaard van zijn opa en oma Den Besten aan de Schaiksweg.

Sylvia is opgegroeid tussen de bossen op de Veluwe. Ze is basisschoolleerkracht en werkt ook als Cultuurcoach bij Stichting SamenDoen Vijfheerenlanden. Ze heeft inspiratie opgedaan in voedselbossen in Nederland en Engeland en heeft opleidingen in permacultuur en voedselbossen gevolgd. Ze heeft veel kennis en ervaring op het gebied van permacultuur en ecologische voedselproductie. Die brengt ze in de praktijk op SchaikseWeelde. Via Jong Leren Eten, IVN en Velt volgde ze de opleiding tot moestuincoach. Ze wil kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met natuur en activiteiten over voedsel zodat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Floris en Sylvia namen in 2015 het land over van Floris’ ouders. Er bleek ‘groot-onderhoud’ nodig. Ze gingen nadenken over een toekomstplan, een Natuur- en Duurzaamheidscentrum. NED-centrum SchaikseWeelde.

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden

De activiteiten van SchaikseWeelde zijn onderdeel van een groter geheel: Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden, opgericht op 4 november 2021. Het doel van deze stichting luidt, zoals beschreven en verder uitgewerkt is in de statuten: “Een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame samenleving waarin aandacht voor mens en natuur in hun onderlinge samenhang centraal staan.” De stichting zet zich in voor activiteiten op het gebied van duurzaamheidseducatie, participatie, inclusiviteit en integratie, De focus ligt op duurzaamheidsthema’s zoals natuur, biodiversiteit, verbinding stad met groene omgeving, energie, afval, voedsel en gezondheid.

De stichting zoekt nadrukkelijk de samenwerking met gelijkgestemde initiatieven. Vanaf de oprichting is een groot aantal contacten gelegd, waardoor een uitgebreid regionaal netwerk is ontstaan. Per 1 mei 2022 heeft Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden de activiteiten van De Noordertuin (Leerdam-Noord) overgenomen van Stichting Moestuinen Leerdam. Deze stichting is per diezelfde datum opgehouden te bestaan. We werken samen met Voedselbos De Geeren in Acquoy.

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden werkt aan de opstelling van een meerjarenbeleidsplan, waarin de hoofdlijnen van haar beleid en strategie zijn vastgelegd. Het concept is hier te vinden. Het vermogen van de stichting wordt verkregen uit giften en donaties, subsidies, sponsorbijdragen, erfstellingen of legaten en inkomsten uit door de stichting uitgeoefende activiteiten. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Het bestaat statutair uit minimaal drie en maximaal zes personen. De samenstelling van het bestuur is:

J.H.M. (Ankie) Lübbers, voorzitter
E. (Erik) van Doorn, penningmeester
A.S. (Andrea) Zierleyn, bestuurslid
C. (Cees) Taal, stakeholdersmangement

Het bestuur komt in de regel eenmaal per 14 dagen in vergadering bijeen. De vergaderingen vinden plaats aan de hand van een agenda met vaste en wisselende bespreekpunten. Van de beraadslagingen worden notulen opgesteld. Vaste onderwerpen tijdens de vergaderingen zijn het financieel beheer (stand van zaken inkomsten en uitgaven) en fondsenwerving.

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
KVK-nummer: 84600179
RSIN: 863275266
IBAN: NL24TRIO0320447545 op naam van Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden